Provozní řád

                                   

 

Školička 

U Oveček

                                                                                                                 

                                                                                                                                                          

1. Školička U Oveček - hlídání dětí se vzdělávacím programem zaměřeným na hudbu

je zařízení rodinného typu určeno pro děti ve věku do 6 let bez doprovodu rodičů.

Děti v průběhu pobytu mohou užívat veškeré vybavení našeho zařízení.

Provozní doba je pondělí - pátek od 8:00 do 18:00 hod. Příchod možný po předchozí dohodě za příplatek 300 Kč / hod. v 6:30 hod. či dříve. Dle dohody i v jinou dobu - dle Ceník.

O víkendech fungujeme pouze při objednání našich služeb: provozování vzdělávacích kroužků a kurzů, dětské oslavy, karnevaly, semináře nebo mimořádné hlídání dětí a noční přespání.

Kapacita programu je omezena na max. 12 dětí ve skupině, kdy na 6 dětí připadá jedna pečovatelka.

 

2. Příjem dětí

Při přijetí dítěte evidujeme potřebné údaje v Přihlášce a Evidenčním listě dítěte. 

Při opakované návštěvě se tyto údaje již nezapisují, pouze se ověřují.

Účast dítěte se eviduje v Evidenčním listě dne. Veškeré údaje budou uloženy a využívány pouze pro účely organizace zajišťující provoz aktivity. Informace jsou chráněny před zneužitím v souladu s ustanoveními zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Dítě, které bude přijato na krátkodobý pobyt, může být označeno samolepicí cedulkou se jménem a kontaktem na rodiče z důvodů snazšího dohledání potřebných informací v případě nemoci, úrazu, atd.

Při zájmu o dlouhodobou docházku rodič uzavírá se Školičkou Smlouvu o docházce.

 

3. Předávání / vyzvedávání dítěte

Dítě předáváme jen osobě, která dítě přivedla a je při přijetí zaregistrována. Osoba může být vyzvána, aby se prokázala občanským průkazem. Dítě mohou vyzvedávat i další osoby, které však budou výslovně uvedeny v Přihlášce dítěte (budou se taktéž na vyzvání prokazovat občanským průkazem). Tyto zmocněné osoby nesmí být mladší 18 let věku. Osoba, která dítě přebírá, svým převzetím stvrzuje, že je dítě při předání v pořádku, bez zranění či újmy a neprojevují se u něj známky nemoci.

Tolerance pro vyzvednutí dítěte bez navýšení ceny je do 10 min. po sjednané době vyzvednutí dítěte. V případě že osoba vyzvedající dítě nedorazí pro dítě ve smluvený čas, je povinna ohlásit telefonicky důvod opoždění a čas návratu pro dítě a uhradit cenu za navýšený počet hodin. Pokud si rodič vyzvedne dítě po 18:00 hod., kdy končí denní provoz U Oveček, rodič uhradí za 1 hodinu hlídání 300Kč.

UPOZORNĚNÍ:

V případě nevyzvednutí dítěte do konce předplacené doby (tolerance zpoždění max. 10 min.), bude účtovaná hodinová sazba dle platného ceníku za každou další započatou hodinu.

Pokud nebude dítě vyzvednuto ani do 60 minut po ukončení provozní doby (nebo pokud nebylo telefonicky dohodnuto jinak) a osoba zodpovědná za vyzvednutí dítěte nebude reagovat na telefonické urgence, jsme nuceni vyrozumět příslušný odbor sociální správy či policii. O této skutečnosti je veden zápis.

 

 

4. Možnost odmítnutí účasti

Nepřijímáme děti s infekčními nemocemi nebo děti s příznaky akutního onemocnění (vyrážka, dávivý kašel, teplota, bolesti ucha, střevní potíže, známky úrazu apod.). Toto opatření je v zájmu všech návštěvníků naší domácí Školičky U Oveček.  Alergie, či jiná stálá onemocnění a zdravotní problémy vypište při příjmu dítěte do Přihlášky.

Pečovatelka může požadovat potvrzení lékaře o bezinfekčnosti. 

Personál školičky U Oveček není oprávněn podávat dětem léky. 

 

Ředitelka může rozhodnout o ukončení docházky dítěte do Školičky U Oveček pokud:

  •    dítě opakovaně bez omluvy nenavštěvuje Školičku déle jak 14 dnů (platí při tarifech dlouhodobé docházky)
  •    zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz školičky
  •    ve zkušební době docházky dítěte (výjimečné případy - posuzováno individuálně po dohodě s rodiči)
  •    zákonný zástupce neuhradí stanovené úplaty v termínu
  •    bude dítě vyzvedáváno opakovaně po ukončení provozu školičky bez vůle domluvit se na úhradě přesčasů dle platného ceníku


 

5. Příchody a odchody

Příchody dětí na denní program prosíme vždy mezi  8:00 - 9:00 hod., v případě opoždění prosíme o telefonické kontaktování na tel. č.: 775 149 857 - přímé spojení do Školičky nebo 777 602 467 - ředitelka Šárka Sochůrková.

V 9:00 hod. se Školička z bezpečnostních důvodů zamyká. Při příchodu po 9:00 hod. použijte zvonek u vchodových dveří.

Odchod dětí je možný kdykoli po předchozí domluvě. Vzhledem k polednímu klidu je vhodné dítě vyzvednout po obědě v době 12:30 - 12:45 (max. do 13:00) a pak po poledním klidu nejdříve v 15:00 hod.

Prosíme o dochvilnost rodičů. Příjem dětí na jednorázové hodinové hlídání je možný po celý den v rámci provozní doby.

O příchodu a odchodu dítěte je veden zápis.

 

6. Rezervace termínu, omlouvání z účasti, náhrady

Rodiče mají možnost rezervovat si termín účasti v programu a to osobně, mailem nebo telefonicky.

Přednost mají děti s dlouhodobým předplacením služeb.

Pokud je již denní /týdenní/ měsíční kapacita naplněna, mohou být zájemci evidováni jako náhradníci. V případě odhlášení jiného účastníka budou o uvolněné kapacitě informováni v co nejkratším možném termínu telefonicky nebo mailem (u jednorázového hlídání do 15:00 hod. předešlého dne, u měsíčních účastí min. 2 týdny před koncem sjednaného období).

Omlouvání účasti a zrušení rezervace termínu na krátkodobé hlídání se provádí telefonicky nejlépe do 15:00 hod. předešlého dne. Volné místo pak bude nabídnuto náhradníkům.

Pokud není včas provedeno odhlášení dítěte z účasti, je požadována plná úhrada příspěvku.

Školné slouží k úhradě veškerých nákladů spojených s provozem Školičky, nemůže být kráceno a je nevratné. 

V případě zájmu je možné zameškanou docházku v daném měsíci nahradit - po domluvě s ředitelkou Školičky.

Zaplacené školné je nevratné, a to i v případě, že dítě do naší Školičky nenastoupí.
 

7. Péče o děti po dobu programu a bezpečnost

  • Po celou dobu pobytu se děti ve spolupráci s učitelkami aktivně zapojují do her, hudebních kroužků, výuky cizích jazyků, pohybových a výtvarných aktivit, aktivit na zahradě a ostatních činností. Pečovatelky zajišťují bezpečnost dětí a zabraňují samovolnému úniku dětí z prostor domácí Školičky U Oveček. O děti se stará personál, který má potřebné vzdělání, je náležitě proškolen a má příslušnou praxi s prací s dětmi. Provozovatel má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu (na zdraví, na věci svěřených dětí a na pronajaté prostory).
  • Doporučujeme všem přihlášeným dětem ve Školičce U Oveček mít svoje zdravotní a úrazové pojištění v pořádku. Provozovatel za případnou náhradu škod spojenou s ošetřením neručí.
 

8. Hygiena

Po celou dobu pobytu dětí u nás dbáme na dodržování hygieny. Pečovatelky doprovází děti na toaletu, dohlíží na ně při použití toalety a následné hygieně. Při znečištění dítěte zajistí jeho hygienické ošetření. V případě nutnosti použijí náhradní oblečení, které rodič dítěti zajistí při příchodu (zvláště u menších dětí, které ještě dobře nezvládají chození na toaletu).

 

9. Regulace tepla

- pravidelné větrání místností

- pečovatelky sledují vytápění místností pomocí digitálního termostatu

- dostatečný pobyt venku

- kontrola vhodného oblečení ve Školičce U Oveček i mimo ni

 

10. Pobyt venku

Denní doba pobytu venku je zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpoledne se řídí délkou pobytu dětí ve Školičce. V zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku může být dále zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách
a při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace. V letních měsících se provoz přizpůsobí tak, aby bylo možné přenést výchovnou činnost dětí
do venkovního prostředí nebo stíněných teras v co největším rozsahu.

 


11. Úklid a výměna lůžkovin
Denně probíhá setření všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištění vysavačem, denně vynášení odpadků, denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel a záchodů, jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a dezinfikováním umýváren a záchodů, dvakrát ročně umytím oken včetně rámů, svítidel a světelných zdrojů, dvakrát ročně celkový úklide všech prostor a zařizovacích
předmětů, malování jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji a pravidelná údržba nuceného větrání.

Výměna lůžkovin se provádí nejméně jednou za 3 týdny, výměna ručníků jednou za týden; v případě potřeby ihned.

 

Každé dítě má k dispozici individuálně přidělené, označené lůžkoviny.

Použité lůžkoviny se ukládají do transportních obalů, které zabraňují kontaminaci okolí nečistotami. Obaly jsou na jedno použití. Použité lůžkoviny v obalech se skladují ve vyčleněném prostoru. Čisté lůžkoviny se skladují v samostatných, čistých, uzavíratelných skříních.
 

 

12. Pitný režim a stravování dětí

V rámci pobytu je dětem poskytováno jednotné jídlo, které splňuje normy na zajištění pestré dětské stravy.

V ceně je zahrnuto:

• 1-3 svačiny dle délky pobytu

• Pitný režim po celý den dle individuálních potřeb dětí (neslazené ovocné či bylinkové čaje, mléko, kakao, přírodní pramenitá pitná voda)

• Oběd

• Zvláštní strava a dieta (bezlepková dieta, vegetariánská strava apod.)

Strava a pitný režim je poskytován i dětem při jednorázovém hodinovém hlídání.

Ovoce a zelenina k dispozici během celého dne.

Svačiny připravuje personál ve výdejně jídel na vyhrazené ploše.

Obědy zajišťuje firma Mosaica Catering. Jídlo se dováží v termoboxech ve varnách a je ihned po dovezení servírováno dětem. Termoboxy si přebírá Mosaica Catering a následně je na své provozovně umývá.

 

pozn.: Stravné je součástí školného, je nevratné.

 

Pro provozovnu U Oveček je vypracován HACCP - systém kritických bodů a podle tohoto systému se řídí pravidla výdeje jídel.

 

13. První pomoc

Základní první pomoc zajistí personál. Dále jsou okamžitě informováni rodiče a v případě nutnosti přivolána Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, která sídlí na adrese:  Budějovická 77, Jesenice, 252 42.  O každém úraze je proveden zápis.

U Oveček jsme vybaveni lékárničkou, která je vždy řádně doplňována a kontrolována.

 

14. Základní ustanovení

Při registraci dítěte jsou rodiče informováni o průběhu, provozních, bezpečnostních a hygienických zásadách a o pravidlech pro omluvy. Rodiče se zavazují dodržovat Provozní řád Školičky U Oveček, pokyny pečovatelek a zásady vedení. Zařazení dítěte do naší školičky je provedeno pouze na základě řádně vyplněné Přihlášky, která je sepsána při složení registračního poplatku nebo zaplacení vybraného tarifu Ceník. Při dlouhodobé docházce se uzavírá mezi Školičkou U Oveček a zákonným zástupcem dítěte Smlouva o docházce na dobu určitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou. 

Registrační poplatek je 3.500 Kč. Pokud dítě z jakýchkoliv důvodů do Školičky nenastoupí, poplatek je nevratný. Pokud dítě do naší Školičky U Oveček od smluveného data uvedeného v Přihlášce nastoupí, registrační poplatek se automaticky odečte z prvního měsíčního školného (zpravidla měsíc září).

 

15. Obecné zásady

Povinností rodičů je hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině, veškeré údaje o úrazech a změnách zdravotního stavu dítěte. Po ukončení nemoci rodič ručí za jeho uzdravení. Zákonný zástupce dítěte je povinen hlásit veškeré změny v osobních datech dítěte (tel.čísla, adresa…). Zákonný zástupce dítěte oznámí předem známou nepřítomnost, není-li známa, omluví dítě neprodleně.

 

Každé dítě musí mít vhodný oděv (pohodlný a prodyšný - nejlépe tepláky a tričko), přezůvky a pyžamko na spaní (u dětí pobývajících déle než do 12:30 hod.). Je vhodné vzít dítěti i náhradní oblečení pro případ, že by se umazalo při pobytu venku nebo při výtvarné činnosti.

Oblečení mají děti uložené v šatně. Každý má přihrádku označenou svojí značkou.

Provozovatel ani pečovatelky nezodpovídají za znečištěné oblečení dětí (např. ze zahrady či z výtvarných aktivit, potřísnění od jídla apod.). Doporučujeme proto dát dětem např. na ven oblečení tmavších barev, na doma praktické a především pohodlné oblečení. Na výtvarné aktivity a dílničky je nejvhodnější zástěrka či jiný pracovní oděv.

 

Rodič odpovídá za to, co si dítě přinese do Školičky U Oveček, co mají ve své přihrádce. Pečovatelky nejsou povinné kontrolovat tato místa, zda neobsahují nebezpečné či cenné předměty.

 

Do Školičky nepatří: žvýkačky, cenné věci, nebezpečné předměty a nevhodné hračky, které by mohly ohrozit jak děti samotné, tak bezpečnost provozu Školičky. Žádáme proto rodiče, aby každou hračku či věc, kterou si dítě přeje s sebou do Školičky vzít, pečlivě zvážili. V případě, že se nebezpečný předmět ve Školičce vyskytne, vyhrazuje si provozovatel právo předmět dítěti zabavit a následně ho předat k rukám rodičů. Za mobilní telefony a jiné cennosti neručíme a nedoporučujeme, aby je děti do školičky nosily. Za porušení Provozního řádu nepřebírá Školička U Oveček zodpovědnost v případě úrazu.

Odpovědnost za vnesené věci se řídí obecně platnými právními předpisy. Rodiče se zavazují, že děti nevnesou do školičky, a tedy nesvěří školičce majetkové hodnoty, zejména peníze, cennosti, ceniny nebo šperky, hračky, jejichž hodnota je vyšší než 500Kč. Školička neodpovídá za škodu na vnesených předmětech, jejichž hodnota u každé jednotlivé věci přesáhne částku 500Kč. 

 

Prosíme rodiče o donesení lahvičky se savkou, kterou si u nás mohou děti při dlouhodobém pobytu nechat. V případě, že byste nechtěli dítěti nechat ve Školičce jeho lahvičku, dostane přidělenou lahvičku / hrníček od nás.

Na individuální lekce a skupinové kroužky choďte, prosím, s dostatečným časovým předstihem, abyste nerušili ostatní děti v jejich činnosti.

 

16. Parkování a zákazy platné v areálu U Oveček 

provozovna: V Lukách 1158, Jesenice

Parkování v ul. V Lukách je možné pouze na místech k tomu určených. Platí přísný zákaz parkování na pozemcích před domy: V Lukách 1157 a V Lukách 1159, Jesenice. 

Dále platí: zákaz vodit do objektu Školičky psy a jiná zvířata. Za jízdní kola a kočárky umístěné na pozemku Školičky či v šatně provozovatel neručí !!!
 

 

17. Práva dětí a práva zákonných zástupců - rodičů

 

Každé přijaté dítě do naší Školičky U Oveček má právo:

a) na kvalitní předškolní vzdělávání a péči zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,

b) na zajištění činností a služeb poskytovaných soukromými zařízeními za účelem hlídání dětí a mimoškolního vzdělávání

v rozsahu stanoveném v živnostenském zákoně,

c) na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v soukromém zařízení zaměřující se na hlídání dětí a vzdělávací činnosti

 

Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a

svobod a Úmluva o právech dítěte.

 

Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

Rodiče dětí, zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím soukromé domácí Školičky U Oveček týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání a péče jejich dětí, na poradenskou pomoc Školičky v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí. Rodiče mají právo na informace o svém dítěti, nejasnosti mohou konzultovat s pečovatelkou, případně ředitelkou (v rámci oboustranné důvěry usilujeme o řešení jakéhokoliv problému). Školička U Oveček spolupracuje s rodiči s cílem prohlubovat vzájemné výchovné působení ve prospěch dětí.

 

Nabízíme individuálně přizpůsobený adaptační režim pro vstup nově přijatých dětí. Rodiče se mohou s ředitelkou Školičky a pečovatelkami předem dohodnout na vhodném postupu. Děti, které jsou do Školičky U Oveček přijaty, by ji měly navštěvovat pravidelně, zvláště v období adaptace.

 

 

18. Spolupráce s rodiči

 

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém, citovém, rozumovém a tělesném vývoji a na osvojení základních pravidel chování, životních hodnot a mezilidských vztahů. Pomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dítěte před vstupem do základního vzdělávání, vytváří předpoklady pro pokračování ve vzdělání. Naším cílem je pozitivně doplňovat rodinnou výchovu a zajistit dítěti dostatečně podnětné, klidné, laskavé, radostné a důvěrné prostředí odpovídající požadavkům a individuálním zvláštnostem dětí. Cílem naší Školičky je rozvíjet u dětí samostatnost, kultivovanost a zdravé sebevědomí. Náležitou pozornost věnujeme dětem s odkladem školní docházky.

 

Spolupráce rodiny se Školičkou, podávání informací, řešení stížností probíhá formou schůzek. Individuální pohovory a poradenská činnost se uskutečňuje v  konzultačních hodinách - vyhlášeny budou jednou za pololetí na základě zjištění zájmu rodičů, případně v předem dohodnutých termínech po dohodě s ředitelkou. Je třeba si domluvit oboustranně vyhovující termín. Informativní zprávy a přehledy o stravování a školném jsou umístěny na nástěnkách. Konzultace - krátké  informace mohou probíhat v rámci denního styku ve třídě při předávání dítěte. S ředitelkou Šárkou Sochůrkovou mohou jednat rodiče v případě její přítomnosti ve Školičce nebo si mohou dohodnout termín schůzky. Ředitelka nemůže s rodiči jednat v době své služby u dětí.

Stížnosti, oznámení a podněty k práci v soukromé Školičce U Oveček podávejte u ředitelky.

 

Rodiče mají možnost podílet se na dění ve Školičce U Oveček. Pravidelně jsou informováni o aktivitách školičky prostřednictvím nástěnky a rámcově i prostřednictvím webových stránek, mají možnost se zapojit a vyjádřit svůj názor / přání při plánování programu či chodu Školičky. Při řešení vzniklých problémů nabízíme poradenskou činnost a předem domluvené individuální konzultace s ředitelkou Šárkou Sochůrkovou nebo pečovatelkami.
 

 

V rámci spolupráce rodiny a Školičky registrujeme každý nový podnět i připomínku, nabízíme a očekáváme čestné jednání na základě oboustranné důvěry, otevřenosti, vstřícnosti, porozumění a vzájemného respektu.  

Žádáme rodiče, aby společně s námi vedli své děti k šetrnému zacházení se školním majetkem. Jakákoliv pomoc Školičce je vítána!


 

19. Závěrečná ustanovení

Programy jsou vedeny pod odborným dohledem kvalifikovaných osob. Metodika programů byla vytvořena na základě teoretických znalostí a praktických zkušeností provozovatele za asistence odpovědného zástupce. Tento Provozní řád a jeho dodržování je závazný pro všechny účastníky programu. Seznámení s Provozním řádem potvrdí každý účastník svým podpisem ve Smlouvě o docházce a v Přihlášce dítěte do Školičky U Oveček. Provozovatel si vyhrazuje právo v případě potřeby upravit časový rozvrh denního programu.

 

 

Provozní řád je platný od 1. 8. 2014                                                     Odpovědná osoba:

                                                                                                        Šárka Sochůrková

                                                                                                        jednatelka Školičky U Oveček s.r.o.