Plavání - šk. rok 2017/2018

 
Od 4. září 2017 pravidelné lekce plavání: pondělí 10:45 - 11:15 hod.

Ukončení kurzu: 29.1. 2018

 
 

Kde: Spolek sportu a plavání Jesenice, Budějovická 159, Jesenice

Kdy: pondělí 10:45 - 11:15 hod.

Lektor: Roman Rozšafný

Cena za plaváčka:  6.825 Kč  / 2. pololetí / 30 minut 

Cena zahrnuje: 30 min. výuky lektora plavání, pedagogický dozor učitelky ze školky, pobyt v herně, svačina, pití

Pedagogický dozor ze Školičky U Oveček: Mgr. Ivana Loudová

 

S sebou do batůžku: plavky, ručník, protiskluzové pantofle, mýdlo / sprchový gel, příp. šampón

 

Zahájení: 4. 9. 2017

Konec kurzu: 29. 1. 2018 (v tento den ještě plaveme)

 

Zde se můžete přihlásit:

Přihláška

 

Organizace předplavecké a základní plavecké výuky

        

                           Spolek plavání a sportu Jesenice, z.s.

 

1. Cíle výuky

o Vštěpovat dětem základní hygienické návyky.

o Seznámit děti s vodou a přivykat je na pravidelný pobyt ve vodě.

o Naučit děti nebát se vody.

o Naučit co možná největší počet dětí některým plaveckým dovednostem, které jsou potřebné pro pokračování v plavecké výuce, orientace ve vodě a pod hladinou, splývání v obou polohách (na zádech i na bříšku), dýchání do vody, potápění hlavy, skoky a pády do vody.

o Postupně a nenásilně děti seznámit s kraulovým, znakovým a prsovým pohybem nohou. Přitom přihlédnout k věkovým zvláštnostem, pohybovým schopnostem a dovednostem dětí zmíněného věku. U dětí, které navštěvují předplaveckou výuku druhým rokem, případně absolvovaly jinou formu seznámení s vodou, naučit pohyby rukou při prsovém záběru, popřípadě začít s nácvikem souhry.

 

2. Délka trvání kurzu

o Kurz předplavecké a základní plavecké výuky svou délkou kopíruje školní rok. Je rozdělen do dvou pololetí. 

 

3. Bezpečnost a ochrana zdraví ze strany Poskytovatele (tj. Spolek plavání a sportu Jesenice, z.s.)

o Poskytnutí první pomoci bude provedeno přímo v areálu Plaveckého bazénu. V případě nutnosti zavolají odbornou lékařskou pomoc. Učitel plavání je povinen nahlásit recepci jakékoliv zranění dítěte, stejně jako zranění zaměstnance Poskytovatele. Recepce zapíše úraz do Knihy úrazů.

o Učitel plavání neustále během vyučovací hodiny dbá na takové ukládání pomůcek u bazénu, které je nejenom bezpečné při pohybu dětí kolem bazénů, ale je také účelné a estetické.

o Učitel plavání vede jednu skupinu, nepřipustí, aby se děti různých skupin mísily. Učitel plavání má přehled o celém prostoru výuky a o všech dětech svého družstva ve vodě i na břehu.

o Závady, které by ohrozily bezpečnost, nebo zdraví neprodleně hlásí zaměstnanec Poskytovatele na recepci.

o Učitel plavání nezařadí do výuky dítě, které je indisponováno fyzicky nebo psychicky. Pokud dojde k indispozici během výuky, předá dítě doprovázejícímu učiteli.

o Učitel plavání po celou dobu výuky nesmí opustit svěřenou skupinu, v případě nenadálé události zabezpečí dozor nad svou skupinou.

o Učitel plavání dodržuje zásadu, že při skocích do vody smí následující dítě skočit do vody, až se předcházející vynořil a je v bezpečné vzdálenosti od břehu.

o Učitel plavání při přebírání své skupiny přepočítá děti, stejně tak při předávání doprovázejícímu učiteli po ukončení hodiny. Po celou dobu výuky má přehled o počtu dětí ve skupině.

o Nejvyšší počet dětí ve skupině je 10.

 

4. Bezpečnost a ochrana zdraví ze strany smluvní školy

o Doprovázející učitelé věnují zvýšenou pozornost činnosti dětí a žáků, kteří neabsolvují výuku plavání, v prostorách k tomu určených. Doprovázející učitelé nepřipustí, aby děti a žáci opustili určený prostor areálu plaveckého bazénu.

o Doprovázející učitelé se řídí při zabezpečení výuky plavání především Pokyny pro učitele doprovázející děti a žáky na výuku plavání a předplaveckou výuku.   Dále se řídí Organizací předplavecké výuky.

o Děti a žáci jsou povinni respektovat pokyny doprovázejících učitelů a učitelů plavání. Bez jejich pokynů nesmí opustit předem smluvený prostor.

o Děti a žáci se při výuce chovají ukázněně, necvičí svévolně v jiném než určeném prostoru, nevykonávají jinou činnost, než vyplývá z vyučovací hodiny.

o Bez povolení učitele nesmí opustit svou skupinu. Pokud potřebuje odejít na WC, dovolí se učitele plavání, stejně tak neprodleně ohlásí příchod z WC.

o Dítě nebo žák, který se při výuce necítí dobře, upozorní na tuto skutečnost učitele plavání, který rozhodne o jeho další účasti na výuce.

o Děti a žáci dodržují hygienické zásady, se kterými byli seznámeni v úvodní hodině, mají vhodný plavecký úbor, ručník a hygienické potřeby. Před výukou plavání se osprchují bez plavek. U dětí a žáků, kteří mají dlouhé vlasy, doporučujeme používat koupací čepici.

o Děti a žáci nenosí při výuce předměty, které by mohly ublížit ostatním dětem a spolužákům, stejně tak se nevystavuje riziku vlastního poranění. Nenosí do výuky hodinky, prstýnky, řetízky a jiné předměty, stejně jako žvýkačky a k bazénu nenosí jakékoliv jídlo.

o Děti a žáci využívají plaveckých pomůcek podle pokynů učitele plavání pouze k činnostem, ke kterým jsou pomůcky určeny, manipulací pomůcky nepoškozují.

o Děti a žáci neustále vizuálně sledují svého učitele plavání, respektují smluvená znamení.

o Děti a žáci se k sobě chovají slušně a ohleduplně. Nevytváří náročné situace v bazénu i kolem bazénu, udržují při plavání vzdálenosti a rozestupy, nežduchají se a nepředbíhají, neběhají kolem bazénu.

 

 

V Jesenici u Prahy 1. 9. 2016 

Ing. Hana Pokorná

Předseda

Spolek plavání a sportu Jesenice, z.s.